Lidmaatschap

Contributie
Het boek- en verenigingsjaar lopen van 1 januari tot en met 31 december. De leeftijd op 31 december is bepalend voor de te betalen contributie.
De contributie wordt jaarlijks aangepast aan de veranderingen van de Bondscontributie en verder in principe gekoppeld aan de algemene prijsinflatie zoals weergegeven via de CBS-consumenten prijsindex, tenzij het bestuur op de Algemene Ledenvergadering een voorstel voor aanpassing van de clubcontributie doet.
De inning van de contributie verloopt via ClubCollect. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Nieuwe leden ontvangen het betaalverzoek nadat het Aanmeldingsformulier is verwerkt.
Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen of om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht.
Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.
Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen.

Mocht je vragen of problemen hebben omtrent de contributie neem dan contact op met de penningmeester.

Ledenadminstratie
Om een gedegen ledenadministratie te kunnen voeren wordt van de leden verwacht, dat iedere wijziging in haar of zijn verblijfplaats, wijziging van telefoonnummer of emailadres, wijziging van spelend naar niet spelend lid of het niet meer lid willen/kunnen zijn voor (on)bepaalde tijd kenbaar wordt gemaakt. Maar al te vaak blijft dit achterwege, met alle (mogelijk) nare gevolgen van dien.

Mutaties kunnen op de volgende manieren worden doorgegeven:
- via de post een kennisgeving sturen (brief, verhuisbericht, enz.): je stuurt dit dan naar: Ledenadministratie Braves, p/a Drossaardslag 29, 2805DE Gouda (NB: stuur het NIET naar de Uiterwaardseweg 5, dit is geen postadres!)
- je stuurt een e-mail naar de ledenadministratie met de juiste gegevens

Het bedanken als lid kan alleen per brief of e-mail bij de secretaris. Een mondelinge afmelding aan je coach of een teamgenoot of een bestuurslid is wel netjes maar is niet bindend. Ook hier geldt, dat de brief niet naar de Uiterwaardseweg 5 moet worden gestuurd! Dit levert onnodige vertraging op omdat dit adres geen bestel-adres is.
- Bij afmelding in de maanden januari en februari betaal je per maand lidmaatschap vanaf 1 januari een 1/12e deel van de clubcontributie; in dit geval moet je afmelding uiterlijk 26 februari binnen zijn i.v.m. tijdige verwerking bij de KNBSB. De Contributiefactuur wordt dienovereenkomstig aangepast.
- Bij afmelding in de maanden maart en april betaal je per maand lidmaatschap vanaf 1 januari per maand 1/12e deel van de clubcontributie plus de bondscontributie voor een niet spelend bondslid; in dit geval moet je afmelding uiterlijk 29 maart binnen zijn i.v.m. tijdige verwerking bij de KNBSB. De Contributiefactuur wordt dienovereenkomstig aangepast.
- Bij afmelding vanaf de maand mei ben je het volledige op de Contributiefactuur vermelde bedrag verschuldigd, tenzij er sprake is van overmacht.