Maatregelen Coronavirus COVID-19

03 maart 2020

Update 25 april:

KNBSB: Hieronder vindt u een update over het Protocol Verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 en jongeren t/m 18.

De overheid heeft dinsdagavond 21 april 2020 de geldende coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 19 mei 2020. Verder is een eerste versoepeling voor de sport aangekondigd.

  1. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  2. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  3. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Protocol voor honkbal- en softbalsport

Om de versoepelde maatregelen binnen uw vereniging te kunnen invoeren, is een sportprotocol ontwikkeld. Dat sportprotocol bestaat uit twee delen. Het generieke deel is opgesteld door de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) en NOC*NSF, met medewerking van diverse sportbonden waaronder de KNBSB. Als aanvulling op dat generieke deel heeft de KNBSB enkele specifieke punten voor de honkbal- en softbalsport opgesteld.

Let op: Deze aanvulling is nog in concept, omdat het document nog door VWS/RIVM moet worden goedgekeurd.

  1. Generiek protocol Verantwoord sporten kinderen en jeugd
  2. Specifieke punten voor de honkbal- en softbalsport CONCEPT

Lokaal maatwerk

Met dit protocol geven we u als vereniging, de gemeenten en andere uitvoerende partijen richting hoe te handelen en reiken we u aandachtspunten aan voor nadere uitwerking. Hiermee willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Wij raden elke honkbal- en softbalvereniging aan contact met zijn gemeente op te nemen.

Spreek met uw gemeente af wanneer u uw accommodatie wilt gaan openstellen voor activiteiten. Gemeenten kunnen hier extra maatregelen voor eisen of kunnen hierover met u in gesprek willen gaan.

Gezond verstand

Tot slot. Het sportprotocol biedt u richtlijnen en adviezen hoe te handelen. Maar er zullen vast vragen bij u opkomen of situaties in de praktijk zich voordoen, waarover het protocol niet direct duidelijkheid geeft. Ons advies daarop is, in lijn met wat minister-president Rutte tijdens de persconferentie dinsdagavond 21 april aan alle Nederlanders meegaf, om het gezonde verstand te gebruiken.

Mocht u desondanks toch met een vraag blijven zitten, raadpleeg dan de veelgestelde vragen op de site van NOC*NSF. Of neem contact op met uw gemeente of met uw accountmanager van de KNBSB.

Meer informatie over competities

Het verlengen van de coronamaatregelen tot en met 19 mei heeft tot gevolg dat er voorlopig geen competitiewedstrijden mogen worden gespeeld. De KNBSB komt dinsdag 28 april met meer informatie wat dat precies voor onze competities betekent.

Update 24 april:

Sport.Gouda: Op dinsdag 21 april 2020 heeft het kabinet in een persconferentie laten weten dat, van het totale pakket aan maatregelen die zijn genomen in verband met de bestrijding van het coronavirus, enkele maatregelen worden versoepeld. Dit heeft ook voor de sport gevolgen.

Maatregelen

Georganiseerd sporten voor volwassenen in de binnen- en buitenruimte is nog tot en met 19 mei niet toegestaan. De binnensportaccommodaties en zwembaden blijven tot die datum ook gesloten voor alle gebruikers. Wel kunnen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar buiten sporten in georganiseerd verband en onder begeleiding met in achtneming van onderstaande.

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis. Kleedkamers en kantines blijven gesloten.

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis. Kleedkamers en kantines blijven gesloten.

Extra regels voor gebruik alle Buitensportaccommodaties

SPORT•GOUDA coördineert het overzicht van alle activiteiten. Dus ook van de accommodaties in eigendom van verenigingen zelf. Voor verenigingen en aanbieders die iets op een buitensportaccommodatie willen organiseren gelden daarom de volgende regels:

• SPORT•GOUDA stelt alle buitensportaccommodaties weer open aan sportverenigingen die de accommodatie van ons gebruiken en huren.

• SPORT•GOUDA moet vooraf op de hoogte worden gebracht van alle activiteiten die er op de buitensportaccommodaties van SPORT•GOUDA én buitensportaccommodatie in uw eigendom worden georganiseerd.

• Wij stellen in samenwerking met de gemeente Gouda een uitgebreid coronaprotocol op dat we u hopelijk begin volgende week kunnen toesturen. Dit past binnen de noodverordening die gaat worden uitgevaardigd. Hierin staat ook hoe u uw activiteiten kunt doorgeven en waaraan deze moeten voldoen.

• Allereerst dient er een noodverordening vanuit de veiligheidsregio Hollands-Midden te worden uitgevaardigd, voordat het uitvoeren van sportactiviteiten van start kan gaan. Dit ondanks de genoemde datum van 29 april 2020 als ingangsdatum van het

weer mogen uitvoeren van sportactiviteiten voor de jeugd t/m 18 jaar. De gemeente Gouda werkt er hard aan maar regio is leidend.

Gebruik openbare ruimte voor activiteiten

Het gebruik van openbare ruimten, trapveldjes, parken, speelpleintjes vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Gouda. Als uw vereniging hiervan gebruik wil maken loopt de aanvraag ook via SPORT•GOUDA. Het aanvraagformulier hiervoor wordt tegelijk met het coronaprotocol begin volgende week verspreidt.

Faciliteren buitenlocaties voor binnensportverenigingen

We bekijken in samenspraak met binnensportverenigingen en sportclubs hoe we een buitenlocatie kunnen faciliteren, zodat trainingen voor de jeugd mogelijk in de buitenlucht kunnen worden opgestart. Verenigingen die hiervan gebruik willen maken kunnen contact opnemen met SPORT•GOUDA afdeling verhuur, via verhuur@sportpuntgouda.nl of tel: 0182-590910.

Sportevenementen tot 1 september 2020

Alle sportevenementen met een vergunnings- en meldplicht gaan tot 1 september 2020 niet door.

Kijk voor alle nieuwe maatregelen op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks- leven/sport

Update 23 april:

KNBSB: De overheid heeft dinsdagavond 21 april 2020 de geldende coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 19 mei 2020. Verder is een eerste versoepeling voor de sport aangekondigd.

  1. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  2. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  3. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Protocol voor honkbal- en softbalsport

Deze versoepeling van de maatregelen vraagt nog wel om een goede uitwerking. Op dit moment vindt er veel overleg plaats tussen NOC*NSF en de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) over hoe de versoepeling vorm te geven. Dat gaat in twee delen:

  1. Vanuit de sport en VSG wordt op dit moment allereerst gewerkt aan een generiek sportprotocol. De KNBSB is hier zeer nauw bij betrokken.
  2. Vanuit het generieke sportprotocol werkt de KNBSB aan een specifiek protocol gericht op de honkbal- en softbalsport.

Publicatie protocol

Onze verwachting is dat het generieke sportprotocol in de loop van vrijdag 24 april door NOC*NSF wordt opgeleverd. Wij streven ernaar dit protocol samen met het sportspecifieke protocol vanuit de KNBSB in de loop van vrijdag te communiceren richting de verenigingen.

Meer informatie over competities

Het verlengen van de coronamaatregelen tot en met 19 mei heeft tot gevolg dat er voorlopig geen competitiewedstrijden kunnen worden gespeeld. De KNBSB komt dinsdag 28 april met meer informatie wat dat precies voor onze competities betekent.


Update 1 april:

KNBSB: Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen heeft de overheid gisteren (31 maart 2020) bestaande maatregelen verlengd. Zo is onder andere bepaald dat alle sportaccommodaties zeker tot en met 28 april gesloten moeten blijven. Het gevolg hiervan is dat de KNBSB alle competitiewedstrijden tot en met 19 mei annuleert. Deze datum is het gevolg van onze eerder gecommuniceerde maatregel na het vrijgeven van de sportaccommodaties een voorbereidingsperiode van drie weken aan te houden. Hieronder leest u meer over het uitstel van de start van onze competities.

De KNBSB staat volledig achter deze beslissing en hoopt dat met het voortzetten van de maatregelen de coronacrisis zo snel mogelijk onder controle wordt gekregen, zodat wij zo snel mogelijk weer de honkbal- en softbalvelden op kunnen.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, laat in een persbericht het volgende weten: “Goed dat het kabinet voor de komende weken duidelijkheid heeft gegeven. Ook wij zien de noodzaak in van het volhouden van deze maatregelen. Iedere dag zien we dat er meer slachtoffers zijn van het virus en dat de druk op ons zorgstelsel steeds maar toeneemt. In deze uitzonderlijke tijden zijn uitzonderlijke maatregelen nodig. De sport zet zich van harte in om deze crisis te bezweren. Wij doen een beroep op alle sportclubs en hun leden om juist in deze tijd solidair te zijn. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we na afloop van deze crisis nog steeds volop gebruik kunnen maken van onze unieke Nederlandse sportinfrastructuur.”

De KNBSB sluit zich volledig aan bij deze woorden. De intentie voor dit seizoen blijft, ook na de verlenging van de maatregelen, hetzelfde: wij willen graag zo veel mogelijk wedstrijden spelen en zoveel mogelijk sportplezier beleven in 2020.

In de week vóór 28 april beoordeelt de overheid wat er voor de periode daarna nodig is. De KNBSB geeft op basis van die beoordeling ofwel een go voor de start van de competities of stelt de competitiestart wederom uit. Deze week neemt de afdeling Competitiezaken contact op met de verenigingen om een inventarisatie te doen welke wensen er bij de verenigingen leven voor de opzet van de competities wanneer deze weer van start mogen gaan.


Update 23 maart:

KNBSB: Het honkbal- en softbalseizoen 2020 staat voor de deur. De voorbereidingsperiode van alle teams zou nu in volle gang moeten zijn. Echter, de wereld is op dit moment in de greep van het coronavirus en Nederland niet in het minst. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Alle sportaccommodaties zijn gesloten, alle sportactiviteiten zijn uitgesteld en dus liggen alle sportverenigingen stil. De overheid heeft besloten dat tot en met maandag 6 april niet mag worden getraind of gespeeld. De vraag is of maatregelen na die tijd aanhouden en/of wellicht worden aangescherpt. Dit is direct van invloed op ons maatschappelijk functioneren en, als (bescheiden) onderdeel daarvan, dus ook op onze honkbal- en softbalcompetities.

Gesloten klassen

De competitieprogramma’s voor de gesloten klassen zijn al geruime tijd bekend. Daarin staat de start van de Honkbal Hoofdklasse gepland op donderdag 16 april, van de Honkbal Overgangsklasse op vrijdag 3 april en van de Softbal Dames Golden en Silver League op zaterdag 18 april.

Open klassen

De afdeling Competitiezaken heeft de competitieprogramma’s van de open klassen vrijdag 13 maart via Sportlink Club en de KNBSB-website gepubliceerd. Vanaf dat moment hebben de wedstrijdsecretariaten van de thuisverenigingen 10 dagen de tijd gehad om de aanvangstijden van de competitiewedstrijden eenzijdig (zonder overleg met de tegenstander) te wijzigen. In deze periode zijn die wedstrijden daardoor nog niet zichtbaar geweest in de KNBSB Competitie-app.

Later vandaag, 23 maart 2020, publiceert Competitiezaken alle wedstrijden in de KNBSB Competitie-app. De competities van de open klassen starten in de week van 6 april.

Benodigde voorbereidingstijd voor start competities

De KNBSB houdt voor de start van onze competities altijd rekening met een voorbereidingstijd van circa drie weken die de selecties/teams nodig hebben om wedstrijdfit te worden en verantwoord aan het seizoen te kunnen beginnen. Dat betekent dat de honkbal- en softbalcompetities niet direct kunnen starten als de overheid de sport weer vrijgeeft, na 6 april of welk ander moment daarna.

Wedstrijden eerste competitieweken afgelast

Met bovenstaande rekening houdend betekent dit dat de geplande wedstrijden tot en met maandag 27 april worden afgelast en in Sportlink de status “afgelast door bond” toegewezen krijgen, zodat dit ook voor iedereen zichtbaar wordt in de KNBSB Competitie-app en op de KNBSB-site.

Scenario’s

De KNBSB houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus uiteraard nauwlettend in de gaten. De afdeling Competitiezaken werkt momenteel aan scenario’s hoe de ‘afgelaste’ competitiewedstrijden in te halen óf de competities een andere vorm te geven na de periode dat de overheid de sport weer vrijgeeft. Vanwege de onzekerheid en onduidelijkheid, is het erg lastig daar nu al iets concreets over te zeggen.

Informeren van onze leden

De bovenstaande informatie wordt vandaag via de communicatiekanalen van de KNBSB verspreid om al onze leden te informeren. We verzoeken u deze informatie ook binnen uw vereniging te delen, zodat we er gezamenlijk voor zorgen dat al onze leden zijn geïnformeerd.

Sport.Gouda: Vanuit het crisisteam van de gemeente en de gebiedsregisseur ontvangen wij berichten dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de buitensportaccommodaties door de plaatselijke jeugd.

Let op: verboden toegang op het sportcomplex.

Een afgesloten sportpark is verboden terrein. Dit betekent dat je het complex niet mag betreden. Betreding is strafbaar. In overleg met gemeente en de politie zal hier ook de komende tijd op gehandhaafd worden.

Zoals eerder gemeld zijn alle activiteiten tot nader order gestaakt. Tot nader order betekent dat het complex gesloten is voor onbevoegden. Dit houdt in dat er GEEN bezoekers - lid of geen lid - op het park mogen komen. Er mag dus NIET gesport worden!

Wij hebben de afgelopen dagen geconstateerd dat zich grote groepen op het veld bevinden. Dit is NIET de bedoeling. Daarom willen we jullie er nogmaals op wijzen, dat het betreden van een afgesloten sportpark strafbaar is.

Wij hopen op jullie medewerking zodat we met zijn allen het coronavirus zo snel mogelijk de wereld uit hebben.

Update 16 maart: De eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn verlengd tot en met 6 april. Het kabinet heeft 15 maart tevens bekendgemaakt dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. Dat geldt dus voor alle sportaccommodaties. Het advies van de KNBSB is om hier uiteraard gehoor aan te geven, alles te sluiten en ook niet collectief te trainen. Het bestuur van The Braves neemt dit advies over.

Donderdag 12 maart 2020:

Het bestuur van The Braves heeft besloten het advies van de KNBSB over te nemen en alle oefenwedstrijden tot 31 maart a.s. niet door te laten gaan.

Dit geldt voor zowel de thuis- als de uitwedstrijden.